Portal komputerowy » dyski SSD » Wielki test dysków SSD 120-128 GB ! » Strona 3

Wielki test dysków SSD 120-128 GB !

 

 
Podsumowanie
 

Ocena: 5
 
Rodzaj:
 
Pojemność:
 
Cena:
 
Producent: , , , , , , ,
 
Ocena
 
 
 
 
 
5/5


 Kilka słów o teście

Test kilkunastu dysków SSD o pojemności od 120 do 128GB, dostępnych na naszym rodzimym rynku sprzętu komputerowego.

Opublikowano 10 października 2012 Spis treści:

 
Recenzja
 
 

Verbatim 120GB SATA III

Opakowanie i zawartość

Verbatim 120GB SATA III opakowanie Verbatim 120GB SATA III opakowanie

Pierw­szy z te­sto­wa­nych przez nas nośników SSD jest dziełem fir­my Verbatim. Do użytkowników trafia on w niewielkim białym opakowaniu, na którym znajduje się nazwa, pojemność oraz zdjęcie produktu.

Verbatim 120GB SATA III zawartość

We wnę­trzu pudełka znaj­dzie­my tylko dysk oraz skróconą instrukcje in­sta­la­cji. Szkoda, że producent nie dodał wraz z sowim produktem adaptera z 2,5 do 3,5” i śrub do montażu nośnika.

Specyfikacja

 • Format wielkości: 2,5”
 • Waga:  brak danych
 • Pojemność:  120GB
 • Pojemność dostępna po sformatowaniu:  111,8GB
 • Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
 • Deklarowany maksymalny odczyt: 550 MB/s
 • Deklarowany maksymalny zapis: 510 MB/s
 • Deklarowany IOPS – odczyt: brak danych
 • Deklarowany IOPS – zapis: brak danych
 • Deklarowany czas dostępu: Poniżej 100 us
 • Deklarowany pobór prądu: 2,05 W
 • Deklarowany MTBF: 2 miliony godzin
 • Gwarancja: 2 lata
 • Cena: 500 zł

Wygląd i wnętrze

Verbatim 120GB SATA III dysk Verbatim 120GB SATA III dysk

Obu­do­wa dys­ku zo­sta­ła wy­ko­na­na z szczot­ko­wa­ne­go alu­mi­nium. Na wierz­chu znalazło się niewielkie przetłocznie w którym producent umieścił na­klej­kę in­for­ma­cyj­ną. Wnę­trze zo­sta­ło za­bez­pie­czo­ne przed cie­kaw­ski­mi za po­mo­cą plom­by, któ­rej ze­rwa­nie skut­ku­je utra­tą gwa­ran­cji (znalazła się ona na jednym z boków nośnika).

Verbatim 120GB SATA III dysk otwarty

Po od­krę­ce­niu czte­rech śrub, przed oczami uka­zu­je nam się wnę­trze kon­struk­cji. Dysk Verbatim został zbu­do­wa­ny w opar­ciu o kon­tro­ler Sand­For­ce SF-2281 oraz 16 ko­ści NAND Flash MLC (29F64G08CBAAA) o po­jem­no­ści 8 GB każ­da.

Verbatim 120GB SATA III dysk otwarty Verbatim 120GB SATA III dysk otwarty

Zo­sta­ły one wy­pro­du­ko­wa­ne przez fir­mę Mi­cron w pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym 25nm i wy­trzy­mu­ją 3000 cy­kli pro­gra­mo­wa­nia/ka­so­wa­nia. Ko­ści pra­cu­ją z tak­to­wa­niem rów­nym tak­to­wa­niu kon­tro­le­ra (pa­mię­ci syn­chro­nicz­ne) i wy­ko­rzy­stu­ją in­ter­fejs ON­FI v2.2


rafbgo
 
Osoba dłużej nie współpracuje z serwisem Tweaks.pl.